当前位置: Language Tips> 考试培训

四六级听力阅读必知词汇

有道考神 2018-01-18 17:25

分享到

 

有道考神四六级团队为你总结了大学英语四六级听力核心120词和阅读必考50词,有时间就拿小本本记一记吧。

四六级听力阅读必知词汇

听力核心120词

1.consultant [kənˈsʌltənt] n.顾问

2.questionnaire [ˏkwestʃəˈneə(r)] n.调查表

3.interviewer ['ɪntərjuːə] n.采访者

4.customer [ˈkʌstəmə(r)] n.顾客

5.promotion [prəˈməuʃn] n.晋升

6.check [tʃek] n.支票

7.institution [ˏɪnstɪˈtjuːʃn] n.机构

8.wage [weɪdʒ] n.工资

9.recovery [rɪˈkʌvərɪ] n.复兴

10.current [ˈkʌrənt] adj.现在的

11.raise [reɪz] v.提高

12.pressure [ˈpreʃə(r)] n.压力

13.operation [ˏɔpəˈreɪʃn] n.操作

14.cooperate [kəʊ'ɒpəreɪt] v.合作

15.layoff 解雇

16.loan [ləun] n.贷款

17.bubble [ˈbʌbl] n.泡沫

18.merge [mɜːdʒ] v.合并

19.rate [reɪt] n.比率

20.commercial [kəˈmɜːʃl] adj.商业的

21.approval [əˈpruːvl] n.赞同

22.shrink [ʃrɪŋk] v.收缩

23.restructure [ˏriːˈstrʌktʃə(r)] v.重组

24.expand [ɪkˈspænd] v.扩大

25.recruit [rɪˈkruːt] v.招聘;征募

26.innovate [ˈɪnəveɪt] v.革新

27.competitor [kəmˈpetɪtə(r)] n.竞争对手

28.bankruptcy ['bæŋkrəptsɪ] n.破产

29.unforeseen [ˏʌnfɔːˈsiːn] adj.意料之外的

30.previous [ˈpriːvɪəs] adj.先前的

31.payment [ˈpeɪmənt] n.支付

32.mortgage [ˈmɔːgɪdʒ] v.抵押

33.guidance [ˈgaɪdns] n.指导

34.benefit [ˈbenɪfɪt] n.利益

35.insurance [ɪnˈʃɔːrəns] n.保险

36.postpone [pəˈspəun] v.延期

37.International Labour Organization 国际劳工组织

38.unemployment [ˌʌnɪmˈplɔɪmənt] n.失业人数;失业率

39.employee [ɪmˈplɔɪi:] n.雇工,雇员

40.crisis [ˈkraɪsɪs] n.危机

41.violate [ˈvaɪəleɪt] vt.违反

42.penalty [ˈpenəlti] n.惩罚

43.implement [ˈɪmplɪment] vt.实施

44.innovation [ˌɪnəˈveɪʃn] n.改革,创新

45.reward [rɪˈwɔ:d] n.报酬

46.investment [ɪnˈvestmənt] n.投资

47.giant [ˈdʒaɪənt] n.(商业)巨头

48.corporate [ˈkɔ:pərət] adj.公司的

49.consume [kənˈsju:m] vt.消耗,消费

50.imitation [ˌɪmɪˈteɪʃn] n.模仿

51.competition [ˌkɒmpəˈtɪʃn] n.竞争

52.competitor [kəmˈpetɪtə(r)] n.竞争者

53.asset [ˈæset] n.资产

54.capacity [kəˈpæsəti] n.能力

55.investigate [ɪnˈvestɪgeɪt] vt.调查

56.rival [ˈraɪvl] n.竞争者adj.竞争的

57.manufacturer [ˌmænjuˈfæktʃərə(r)] n.制造商

58.invalid [ɪnˈvælɪd] adj.无效的

59.shaky [ˈʃeɪki] adj.(地位,信用等)动摇的

60.financial [faɪˈnænʃl] adj.财政的

61.temporary [ˈtemprəri] adj.临时的

62.candidate [ˈkændɪdət] n.候选人

63.update [ˏʌpˈdeɪt] v.更新

64.effective [ɪˈfektɪv] adj.有效的

65.accuracy [ˈækjərəsɪ] n.准确性

66.simultaneous [ˏsɪmlˈteɪnɪəs] adj.同时发生的

67.disturb [dɪˈstɜːb] v.干扰

68.negative [ˈnegətɪv] adj.消极的

69.precaution [prɪˈkɔːʃn] n.预防措施

70.native [ˈneɪtɪv] adj.当地的

71.revitalize [riːˈvaɪtəlaɪz] v.振兴

72.nuclear [ˈnjuːklɪə(r)] adj.核能的

73.revolution [ˏrevəˈluːʃn] v.革命

74.countless [ˈkauntlɪs] adj.无数的

75.crash [kræʃ] v.碰撞;贬值,倒闭

76.operator [ˈɔpəreɪtə(r)] n.操作员

77.privacy [ˈprɪvəsɪ] n.隐私

78.requirement [rɪ'kwaɪə(r)mənt]] n.需求

79.definite [ˈdefɪnət] adj.明确的

80.technology [tekˈnɒlədʒi] n.科技

81.associate with [əˈsəʊʃieɪt] 与...有关

82.expert [ˈekspɜ:t] n.专家

83.psychological [ˌsaɪkəˈlɒdʒɪkl] adj.心理的

84.examination [ɪgˌzæmɪˈneɪʃn] n.检查

85.impact [ˈɪmpækt] n.影响

86.unexpectedly[ˌʌnɪk'spektɪdlɪ] adv.未料到地

87.nutrition [njuˈtrɪʃn] n.营养

88.overemphasis [ˌəʊvərˈemfəsɪs] n.过分强调

89.criteria [kraɪ'tɪərɪə] n.标准

90.conception [kənˈsepʃn] n.概念

91.overestimate [ˌəʊvərˈestɪmeɪt] v.高估

92.illustrate [ˈɪləstreɪt] vt.说明

93.emotional [ɪˈməʊʃənl] adj.表现强烈情感的

94.persuade [pəˈsweɪd] v.说服;劝说

95.presentation [ˌpreznˈteɪʃn] n.陈述

96.physical [ˈfɪzɪkl] adj.身体的;物质的

97.potential [pəˈtenʃl] n.潜力,潜能

98.reputation [ˌrepjuˈteɪʃn] n.名气,名声

99.sympathetic [ˌsɪmpəˈθetɪk] adj.同情的,有同情心的

100.tricky [ˈtrɪki] adj.狡猾的

101.remind [rɪˈmaɪnd] vt.使想起,使记起

102.version [ˈvɜ:ʃn] n.版本

103.fuel [ˈfju:əl] n.燃料

104.release [rɪˈli:s] vt.释放

105.excessively [ɪk'sesɪvlɪ] adv.过度地;过分地;极度地

106.stockbroker [ˈstɒkbrəʊkə(r)] n.股票经纪人

107.compensation [ˌkɒmpenˈseɪʃn] n.补偿,赔偿

108.intelligence [ɪnˈtelɪdʒəns] n.智力

109.victim [ˈvɪktɪm] n.牺牲者,受害者

110.symptom [ˈsɪmptəm] n.症状

111.mental [ˈmentl] adj.内心的,精神的

112.precaution [prɪˈkɔ:ʃn] n.预防措施

113.source [sɔ:s] n.根源;源头

114.mutual [ˈmju:tʃuəl] adj.共有的;共同的

115.define [dɪˈfaɪn] vi.(给词、短语等)下定义

116.vulnerable [ˈvʌlnərəbl] adj.易受伤的

117.poverty [ˈpɒvəti] n.贫穷

118.obesity [əʊ'bi:sətɪ] n.肥胖;肥胖症

119.criticism [ˈkrɪtɪsɪzəm] n.批评,批判

120.physically [ˈfɪzɪkli] adv.身体上

阅读必考50词

1.be vulnerable ['vʌln(ə)rəb(ə)l] a.脆弱的;易受影响的(to)

2.be immune [ɪ'mjuːn] a.有免疫力的,不受....影响的(to)

3.be subject to受制于....;遭受

4.be reluctant [rɪ'lʌkt(ə)nt] a.不愿意的,不情愿的;(to)

5.be ready to愿意做

6.be bound to一定会

7.attach importance to重视

8.vary ['veərɪ] v.不同,差异

9.discourage [dɪs'kʌrɪdʒ] v.阻碍…from

10.contribute [kən'trɪbjut] v.有助于;导致(to)

11.exaggerate [ɪgˈzædʒəreɪt] v.夸张

12.deprive [dɪ'praɪv] v.剥夺…of…

13.hinder ['hɪndə] v.阻碍

14.ensure [ɪn'ʃʊr] v.确保

15.reflect [rɪ'flɛkt] v.反映

16.assume [ə'sjuːm] v.假定;承担(assumption.)

17.restrict [rɪ'strɪkt] v.限制

18.embrace [ɪm'bres] v.采纳,接受

19.promote [prə'məʊt] v.促进;促销

20.impose [ɪm'pəʊz] v.强加...(on)

21.represent [reprɪ'zent] v.代表

22.incompetent [ɪn'kɒmpɪt(ə)nt] a.无能力的,不能胜任的

23.indispensable [ɪndɪ'spensəb(ə)l] a.必不可少的

24.prejudice ['predʒʊdɪs] n./v.偏见

25.regulate ['regjʊleɪt] v.管理

26.interfere [ɪntə'fɪə] v.干涉in/with

27.priority [praɪ'ɒrɪtɪ] n.优先(to)

28.transform [træns'fɔrm] v.改变,转变

29.accelerate [əkˈsɛləˌret] v.加速,促进

30.challenge ['tʃælɪn(d)ʒ] v.质疑;挑战

31.critical ['krɪtɪk(ə)l] a.批判的,批评的;决定性的

31.facilitate [fə'sɪlɪteɪt] v.促进;使便利

33.inadequate [ɪn'ædɪkwət] a.不足的

34.curb [kɜːb] v./n.抑制,阻碍

35.conventional [kən'venʃ(ə)n(ə)l] a.传统的

36.deteriorate [dɪ'tɪərɪəreɪt] v.恶化

37.appeal [ə'piːl] v.吸引;呼吁(~to sb for sth)

38.unbiased [ʌn'baɪəst] a.公平的

39.dramatically [drə'mætɪkəlɪ] ad.引人注目地;大幅度地;

40.urgent [ˈɜːdʒənt] a.紧急的,急迫的

41.accurate ['ækjʊrət] a.精确的,精准的

42.eliminate [ɪ'lɪmɪneɪt] v.消除;摆脱

43.qualification [,kwɒlɪfɪ'keɪʃ(ə)n] n.资格

44.overwhelming [,ovɚ'wɛlmɪŋ] a.压倒性的,势不可挡的

45.controversial [kɒntrə'vɜːʃ(ə)l] a.有争议的

46.perceive [pə'siːv] v.感知,察觉(perception.)

47.obstacle ['ɒbstək(ə)l] n.障碍,阻碍

48.tackle ['tæk(ə)l] v.处理

49.stereotyped ['sterɪətaɪpt] a.陈规的,刻板的

50.diligent ['dɪlɪdʒ(ə)nt] a.勤勉的,勤奋的

(来源:有道考神,编辑:Helen)

上一篇 : 英语四六级写作经典句型归纳
下一篇 :

 

分享到

中国日报网英语点津版权说明:凡注明来源为“中国日报网英语点津:XXX(署名)”的原创作品,除与中国日报网签署英语点津内容授权协议的网站外,其他任何网站或单位未经允许不得非法盗链、转载和使用,违者必究。如需使用,请与010-84883561联系;凡本网注明“来源:XXX(非英语点津)”的作品,均转载自其它媒体,目的在于传播更多信息,其他媒体如需转载,请与稿件来源方联系,如产生任何问题与本网无关;本网所发布的歌曲、电影片段,版权归原作者所有,仅供学习与研究,如果侵权,请提供版权证明,以便尽快删除。

中国日报网双语新闻

扫描左侧二维码

添加Chinadaily_Mobile
你想看的我们这儿都有!

中国日报双语手机报

点击左侧图标查看订阅方式

中国首份双语手机报
学英语看资讯一个都不能少!

关注和订阅

本文相关阅读
人气排行
热搜词
 
精华栏目
 

阅读

词汇

视听

翻译

口语

合作

 

关于我们 | 联系方式 | 招聘信息

Copyright by chinadaily.com.cn. All rights reserved. None of this material may be used for any commercial or public use. Reproduction in whole or in part without permission is prohibited. 版权声明:本网站所刊登的中国日报网英语点津内容,版权属中国日报网所有,未经协议授权,禁止下载使用。 欢迎愿意与本网站合作的单位或个人与我们联系。

电话:8610-84883645

传真:8610-84883500

Email: languagetips@chinadaily.com.cn